sar

Sardegna Possìbile ti cumbidat a pigare parte a sa primu cunferèntzia aberta sua. Su cumbidu est fatu a Grupos locales, a Partidos, a Sòtzios e a totus is ativistas chi aderint a Sardegna Possìbile o, a manera dereta, a is tzitadinos chi sunt interessados a su progetu.

Sa Cunferèntzia Aberta at a èssere fata pro chi benginat a pitzu temas de arresonu e modalidades auto-organizativas procriare logos de arresonu (in dae in antis numenados “Frailes”) in contu de temàticas importantes pro sa realidade sarda.

Pro cada tema seberadu at a èssere costituidu unu Fraile, unu zassu de arresonu, est a nàrrere unu tzentru de elaboratzione chi torrat respusta a su tema essidu a campu. Su fraile tando est che a unu “laboratòriu permanente” de arresonu e de elaboratzione de atividades operativas e atziones polìticas.

invia s’idea tua

Nùmene o nùmenes de is proponentes

Indiritzu email de unu de sos proponentes

Nùmeru de telèfonu

Tìtulu (a su prus 5 faeddos)

Propusta de atividade, presentada in unu testu sintèticu o fatu a puntos o acumpangiada cun imàgines (a su prus 400 faeddos)

Sa propusta at a dèpere èssere mandada intro e no apustis de su 30 de su mese de martzu 2015.
Su Comitadu Ordingiadore de sa Cunferèntzia Aberta at a giuigare sas propustas lòmpidas e, in casu de propustas chi assimìgiant, at a propònnere a is ordingiadores de si pònnere in paris.
Una comunicatzione de atzetada/refudu/aunimentu at a èssere imbiada a totus is partetzipantes intro su 30 de su mese de aprile 2015.

Sa Cunferèntzia Aberta at a èssere fata in Villacrido

sp